فرآیند انتخاب، تنظیم، تایید و پایش سمعک برای بزرگسالان معمولا نیاز به چهار جلسه دارد. اولین جلسه شامل ارزیابی جامع ادیولوژیکی، مشاوره و ارزیابی انگیزه ی بیمار به صورت غیر رسمی نسبت به سمعک می باشد.
جلسه ی دوم شامل اندازه گیری قضاوت بلندی برای تن خالص در نزدیک پرده‌ی گوش، مشاوره راجع‌ به گزینه های تنظیم، گرفتن قالب و به دست آوردن اندازه های نتایج بدون سمعک مثل پرسش‌نامه‌های COSI یا WUO می باشد.
به اقتضای زمان، اولین و دومین جلسه می تواند در یک جلسه تمام شود.
جلسه سوم شامل ارزیابی عملکرد گوش واقعی (با سمعک) و بدست آوردن قضاوت بلندی برای سمعک در سیگنال گفتاری است. این جلسه شامل مشاوره راجع به نحوه ی استفاده و مراقبت از سمعک هم می باشد. به علاوه ظرف دو روز کاری با بیمار تماس گرفته می شود تا عکس‌العمل های ابتدایی بیمار نسبت به تنظیم مشخص شود. اگر مشکلی وجود داشته باشد بیمار بلافاصله جهت حل مشکل می تواند به کلینیک مراجعه کند. جلسه نهایی تقریبا سی روز بعد از تنظیم اولیه انجام می شود که شامل اجرای پرسش‌نامه COSI با سمعک یا WUO می باشد. این جلسه می‌تواند شامل Fine tuning (تنظیم دقیق) سمعک در پاسخ به استفاده ی چهار هفته‌ای از سمعک باشد.